Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie 
o tym, czego nie zna.
— A. Camus
6168 9899 420
Reposted frompesy pesy viacoeurina coeurina

February 08 2018

2620 d7f3 420

January 23 2018

8933 1e70 420
Reposted fromnosmile nosmile viawonderwall wonderwall
4461 7dd4 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina

January 19 2018

8620 bc9f 420
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viagdziejestola gdziejestola

January 16 2018

3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viagdziejestola gdziejestola

January 04 2018

1944 a166 420
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
3921 4ef5 420
Reposted fromwwannie wwannie viaholymoly holymoly

December 31 2017

December 29 2017

6327 9a19 420
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola

December 28 2017

December 19 2017

6257 68ba 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viagdziejestola gdziejestola

December 17 2017

1330 05f0 420
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaholymoly holymoly

December 05 2017

Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”

November 29 2017

5151 269e 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viagdziejestola gdziejestola

November 28 2017

6097 076d 420
Reposted fromkulamin kulamin viacoeurina coeurina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl