Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

6981 0c0e 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

May 21 2018

1591 5f09 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viacoeurina coeurina

May 20 2018

May 17 2018

0127 bbd6 420
Beckett
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viagdziejestola gdziejestola

April 22 2018

1874 dd27 420
Bunny
Reposted fromMalikor Malikor viaWeroniikaa Weroniikaa

April 03 2018

0450 26a6 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

March 24 2018

Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viawonderwall wonderwall
4555 a4fb 420
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viawonderwall wonderwall

March 11 2018

3336 6d26 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes

March 03 2018

February 18 2018

Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie 
o tym, czego nie zna.
— A. Camus
6168 9899 420
Reposted frompesy pesy viacoeurina coeurina

February 08 2018

2620 d7f3 420

January 23 2018

8933 1e70 420
Reposted fromnosmile nosmile viawonderwall wonderwall
4461 7dd4 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina

January 19 2018

8620 bc9f 420
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl